วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ธาตุ และ สารประกอบ

       ธาตุและสารประกอบ
               ธาตุ (Element) หมายถึง สารบริสุทธิ์เนื้อเดียวมีองค์ประกอบเพียงอย่างเดียว มีสมบัติเฉพาะตัวและจุดเดือดจุดหลอมเหลว คงที่ เช่น O2 , S8 , CI2  , N2  ,  O3   , Fe , Zn , Cu , He , Ne , Ar , Au , Ag , Pt  
ตารางแสดงสมบัติบางประการของธาตุ
 
ธาตุ
ลักษณะที่ ปกติ
ความแข็ง-เหนียว
การนำไฟฟ้า
mp
bp
โซเดียม
ของแข็งสีเงินวาว
เหนียว
นำไฟฟ้า
98
892
ฟอสฟอรัส
ของแข็งสีแดงหรือขาว
เปราะ
ไม่นำไฟฟ้า
44
280
โบรอน
ของแข็งสีดำ
เปราะ
ไม่นำไฟฟ้า
2030
3900
ปรอท
ของเหลวสีเงินวาว
-
นำไฟฟ้า
- 38.87
356.58
ซิลิคอน
ของแข็งสีเงินวาว
เปราะ
นำไฟฟ้าได้เล็กน้อย
1410
2680
 
ตารางเปรียบเทียบสมบัติโดยทั่วไปของโลหะ   - อโลหะ
 
สมบัติของธาตุ
โลหะ
อโลหะ
สถานะ
ของแข็ง
มีทั้งสามสถานะ
ความเป็นมันวาว
เป็นมันวาว
ไม่เป็นมันวาว
ความเหนียว - เปราะ
เหนียว
เปราะ
นำไฟฟ้า - ความร้อน
นำ
ไม่นำ
ช่วง mp. ถึง bp.
กว้าง
แคบ
จุดเดือด จุดหลอมเหลว
สูง
ต่ำ
เคาะ
กังวาน
ไม่กังวาน
 
 ธาตุใดที่มีสมบัติส่วนใหญ่เป็นโลหะ จัดธาตุนั้นไว้เป็นธาตุโลหะ และธาตุใดมีสมบัติส่วนใหญ่เป็นอโลหะ  จัดให้เป็นธาตุอโลหะ สำหรับธาตุที่ไม่สามารถจัดเป็นธาตุโลหะ หรือธาตุอโลหะได้ให้จัดธาตุนั้นไว้เป็นธาตุกึ่งโลหะ – กึ่งอโลหะ เช่น โบรอน ซิลิคอนและพลวง
ชนิดของธาตุ  สามารถแบ่งธาตุออกได้  3  ชนิด  ได้แก่  โลหะ  อโลหะ  และกึ่งโลหะ  จากการศึกษาพบว่าโลหะและอโลหะมีสมบัติต่างกัน
 
โลหะ
 1.  ส่วนมากอยู่ในสถานะของแข็งยกเว้น ปรอท เป็นของเหลว  ณ อุณหภูมิปกติ
2.  ขัดเป็นมันวาว
3.  ส่วนมากมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง
4.  นำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี  แต่เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นโลหะจะนำไฟฟ้าได้น้อยลง
5.  ส่วนใหญ่มีความหนาแน่นสูง
6.  เหนียวดึงเป็นเส้นหรือตีแผ่เป็นแผ่นได้
7.  เคาะเสียงดังกังวาน
8.  มีความโน้มเอียงที่จะเสียอิเล็กตรอนเมื่อรวมตัวกับอโลหะ
9.  ส่วนใหญ่ทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดได้ก๊าซไฮโดรเจน 
10.  เมื่อทำปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจนได้สารประกอบออกไซด์ที่ละลายน้ำแล้วมีสมบัติเป็นเบส       
 
 อโลหะ
 1.  มีทั้งสถานะของแข็ง  ของเหลว  และก๊าซ  ณ  อุณหภูมิปกติ
2.  ขัดไม่เป็นมันวาว
3.  ส่วนมากมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ำ
4.  เป็นฉนวนไฟฟ้า  ยกเว้นแกรไฟต์
5.  มีความหนาแน่นต่ำ
6.  เปราะดึงเป็นเส้นหรือตีแผ่เป็นแผ่นไม่ได้ 
7.  เคาะไม่มีเสียงดังกังวาน
8.  มีความโน้มเอียงที่จะรับอิเล็กตรอนเมื่อรวมตัวกับโลหะ
9.  ไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลายกรด
10.  เมื่อรวมตัวกับก๊าซออกซิเจนจะได้สรประกอบออกไซด์ที่ละลายน้ำแล้วมีสมบัติเป็นกรด
 
         สำหรับธาตุที่เป็นกึ่งโลหะ  จะมีสมบัติก้ำกึ่งระหว่างโลหะและอโลหะ  เช่น  นำไฟฟ้าได้เล็กน้อยที่ภาวะปกติเมื่อทำปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจนได้สารประกอบออกไซด์ที่มีสมบัติเป็นได้ทั้งกรดและเบส  เป็นต้น 
หลักการเขียนสัญลักษณ์ของธาตุ
 
  1. ใช้อักษรตัวแรกของชื่อธาตุในภาษาละติน หรือภาษาอังกฤษแทนสัญลักษณ์ของธาตุ โดยเขียนด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
  2. ถ้าอักษรตัวแรกซ้ำกัน ก็เพิ่มอักษรตัวถัดไปตัวใดตัวหนึ่งและเขียนควบด้วยตัวพิมพ์เล็ก เช่น ตารางสัญลักษณ์ธาตุบางชนิด
ตัวอย่าง 
ชื่อภาษาอังกฤษ        Aluminium        ชื่อภาษาไทย      อะลูมิเนียม            สัญลักษณ์        Al
 
สารประกอบ  ( Compound ) 
    สารประกอบ  ( Compound )  หมายถึง  สารบริสุทธิ์ที่เกิดจากธาตุตั้งแต่  2 ชนิดขึ้นไป รวมตัวกันทางเคมีในอัตราส่วนโดยมวลคงที่ มีจุดเดือด  จุดหลอมเหลวคงที่และมีสมบัติต่างจากธาตุองค์ประกอบเดิมและไม่สามารถแยกกลับเป็นสารเดิมได้โดยง่าย  เช่น  CO2,H2 O  , KMnO4  , Cu (NH 3)4 SO4  , NaCI   เป็นต้น 
สารประกอบบางชนิดที่ควรทราบ
 
ชื่อสารประกอบ
ชื่อสามัญ
สูตรเคมี
Carbonic acid
กรดน้ำอัดลม
H2CO3
Sulfuric acid
กรดกำมะถัน
H2SO4
Hydrochloric acid
กรดเกลือ
HCl
Hydrogen sulfide
ก๊าซไข่เน่า
H2S
Acetic acid
กรดน้ำส้ม
CH3COOH
Cupper ( 2 ) sulfate
จุลสีสะตุ
CuSO4
Calciumcarbonate
หินปูน
CaCO3
Caiciumcarbide
ถ่านแก๊ส
CaC2
Sodiumchloride
เกลือแกง
NaCl
Silicondioxide
ทราย
SiO2
Nitric acid
กรดดินปะสิว
HNO3
Sodiumhydroxide
โซดาไฟ
NaOH
Dinitrogenmonoxide
ก๊าซหัวเราะ
N2O
Sodiumcabonate dacahydate
โซดาซักผ้า
Na2CO3.10H2O
Magnesiumsulfateheptahydate
เกลือ
  MgSO4.7H2O
Calciumhydroxide
ปูนขาว
Ca(OH)2
Fluoric acid
กรดกัดแก้ว
HF
Ethanol
เอทานอล (เอทิลแอลกอฮอล์)
C2H5OH
Methanol
เมทานอล (เมทิลแอลกอฮอล์)
CH3OH
Magnesiumhydroxide
ยาธาตุ
Mg(OH)2
 
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น